REGULAMIN USŁUG

Usługi i jakość ich świadczenia

1. W Gabinecie PSYCHOTERAPIA I PROFILAKTYKA ODZYSKAJ SIEBIE przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą i akceptują warunki niniejszego Regulaminu. W przypadku Pacjentów poniżej 18 roku wymagana jest zgoda zarówno rodziców/prawnych opiekunów jak i samego Pacjenta.
2. W ramach oferty Gabinetu PSYCHOTERAPIA I PROFILAKTYKA ODZYSKAJ SIEBIE prowadzone są spotkania konsultacyjne, indywidualne sesje psychoterapeutyczne, doradztwo rodzicielskie. Zarówno konsultacje, jak i sesje terapeutyczne mogą odbywać się w Gabinecie lub też w formie zdalnej (online) za pośrednictwem platform.
3. Sesje terapeutyczne oraz konsultacje prowadzone są przez dyplomowanych psychologów i/lub psychiatrów i/lub psychoterapeutów poznawczo-behawioralnego w trakcie szkolenia i/lub certyfikowanych psychoterapeutów terapii uzależnień i/lub pedagogów resocjalizacyjnych. 
4.Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedzone jest konsultacjami (około 3 spotkania), podczas których Pacjent i Psychoterapeuta poznają się, precyzują problemy i trudności Pacjenta oraz ustalają cele terapeutyczne i zasady współpracy.
5. Psychoterapia rozpoczyna się od zawarcia kontraktu terapeutycznego. 
Konsultacje oraz sesje psychoterapii indywidualnej trwają do 50 minut każda. W przypadku spóźnienia Pacjenta na sesję czas jej trwania nie ulega wydłużeniu.
6.Wszystkie usługi świadczone w ramach Gabinetu PSYCHOTERAPIA I PROFILAKTYKA ODZYSKAJ SIEBIE są zgodne z Kodeksem Etycznym oraz z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
7. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług praca wszystkich specjalistów poddawana jest regularnej superwizji.

Poufność sesji i dobro Pacjenta

1. Psycholog/psychoterapeuta zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
2. Treść konsultacji/sesji pozostaje poufna i nie może być ujawniana osobom trzecim ani przez psychologa/psychoterapeutę, ani przez Pacjenta, z zastrzeżeniem § 2 pkt 4 i 5.
3. W przypadku pacjentów poniżej 18 roku życia psychoterapeuta przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom informacje ogólne dotyczące problemów i trudności Pacjenta, informacje dotyczące postępów terapii oraz ogólnego stanu zdrowia psychicznego dziecka a także jego funkcjonowania. Nie informuje jednak o szczegółowym przebiegu rozmów oraz o informacjach uzyskanych od Pacjenta.
4. Konsultacja/sesja może być zarejestrowana w formie audio wyłącznie za obopólną zgodą Pacjenta i psychologa/psychoterapeuty.
5. W przypadku, kiedy w ocenie psychologa/psychoterapeuty zdrowie lub życie Pacjenta i/lub osób z jego otoczenia jest zagrożone, ma on obowiązek poinformować o tym fakcie wskazane przez Pacjenta osoby i/lub zawiadomić odpowiednie służby.
6. Psycholog/Psychoterapeuta może odmówić wykonania usługi Pacjentowi, który jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jest agresywny, naraża dobra osobiste psychologa/psychoterapeuty lub ma zaległości w płatności.
7.Psycholog/Psychoterapeuta prowadząc sesję online ma prawo przerwać połączenie, jeśli Pacjent połączy się w celu innym niż konsultacja czy sesja psychoterapeutyczna, gdy Pacjent nie zadba o odpowiednie warunki do uczestniczenia w konsultacji/sesji lub gdy pojawi się podejrzenie, że Pacjent może być pod wpływem środków psychoaktywnych.
8.Psycholog/psychoterapeuta ponosi osobistą odpowiedzialność za czynności związane z wykonywaniem zawodu psychologa i/lub psychoterapeuty, a w szczególności rzetelność prowadzonych procesów terapeutycznych, udzielanych porad i konsultacji
2. W ramach oferty Gabinetu PSYCHOTERAPIA I PROFILAKTYKA ODZYSKAJ SIEBIE prowadzone są spotkania konsultacyjne, indywidualne sesje psychoterapeutyczne, doradztwo rodzicielskie. Zarówno konsultacje, jak i sesje terapeutyczne mogą odbywać się w Gabinecie lub też w formie zdalnej (online) za pośrednictwem platform.
3. Sesje terapeutyczne oraz konsultacje prowadzone są przez dyplomowanych psychologów i/lub psychiatrów i/lub psychoterapeutów poznawczo-behawioralnego w trakcie szkolenia i/lub certyfikowanych psychoterapeutów terapii uzależnień i/lub pedagogów resocjalizacyjnych. 
4.Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedzone jest konsultacjami (około 3 spotkania), podczas których Pacjent i Psychoterapeuta poznają się, precyzują problemy i trudności Pacjenta oraz ustalają cele terapeutyczne i zasady współpracy.
5. Psychoterapia rozpoczyna się od zawarcia kontraktu terapeutycznego. 
Konsultacje oraz sesje psychoterapii indywidualnej trwają do 50 minut każda. W przypadku spóźnienia Pacjenta na sesję czas jej trwania nie ulega wydłużeniu.
6.Wszystkie usługi świadczone w ramach Gabinetu PSYCHOTERAPIA I PROFILAKTYKA ODZYSKAJ SIEBIE są zgodne z Kodeksem Etycznym oraz z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
7. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług praca wszystkich specjalistów poddawana jest regularnej superwizji.

Rezerwacja sesji i płatności

1. Konsultacje oraz sesje psychoterapeutyczne w Gabinecie PSYCHOTERAPIA I PROFILAKTYKA ODZYSKAJ SIEBIE można rezerwować:
 dzwoniąc na numer podany na stronie www.psychoteeapia-odzyskaj-siebie.pl Telefonicznie rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 
umawiając się za pośrednictwem Rejestracji Online dostępnej na stronie www.psychoterapia-odzyskaj-siebie.pl
2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest podanie przez Pacjenta jego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, które będą wykorzystane wyłącznie do komunikacji Gabinetu PSYCHOTERAPIA I PROFILAKTYKA ODZYSKAJ SIEBIE z Pacjentem.
3. Płatności za psychoterapię prowadzoną stacjonarnie w Gabinecie PSYCHOTERAPIA I PROFILAKTYKA ODZYSKAJ SIEBIE uiszczane są na miejscu po każdej sesji psychoterapeutycznej lub konsultacji. Możliwa jest płatność gotówką lub kartą.
4. Za sesje prowadzone online płatności dokonać należy za pomocą przelewu tradycyjnego na wskazany przez Psychoterapeutę numer konta bankowego.
5.Opłata za sesję online powinna być zaksięgowana na koncie bankowym wskazanych przez psychologa/psychoterapeutę nie później niż na 24 godziny przed umówionym spotkaniem. 
6.Aktualny cennik usług w Gabinecie PSYCHOTERAPIA I PROFILAKTYKA ODZYSKAJ SIEBIE znajduje się na stronie www.psychoterapia-odzyskaj-siebie.pl

Zmiana i odwoływanie rezerwacji

1. Za konsultację lub sesję odwołaną przez Pacjenta nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem nie jest pobierana opłata.
2. Za konsultację lub sesję odwołaną przez Pacjenta na mniej niż 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania lub w razie nieobecności Pacjenta na sesji i nieodwołaniu jej, Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny konsultacji lub sesji. Należność należy uregulować najpóźniej w dniu kolejnej wizyty. 
3. Dwukrotna nieobecność na wizycie bez wcześniejszego odwołania skutkuje anulowaniem wszystkich przyszłych wizyt Pacjenta.
4. Jeśli Pacjent ma zaległości w opłatach za nieodwołane na czas sesje i rezygnuje z dalszego uczestniczenia w terapii lub konsultacjach, zobowiązany jest uregulować należność w ciągu maksymalnie 7 dni. Płatności wówczas dokonuje na numer konta bankowego wskazany przez psychoterapeutę.
5. Wizytę można odwołać lub przełożyć wyłącznie telefonicznie lub smsowo pod numerem telefonu Gabinetu (570333013).
6.Psycholog/psychoterapeuta ma prawo do zakończenia współpracy z Pacjentem, który odwoła trzy wizyty następujące jedna po drugiej lub gdy częstotliwość odwołanych wizyt uniemożliwia efektywne prowadzenie procesu psychoterapii.

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2020 r. i może ulec zmianie.
2. Pacjent korzysta z poradnictwa psychologicznego i/lub psychoterapii na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy.
4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.